Y Pedwerydd Papur i’r Panel Adolygu Arbenigwyr

Diweddu Materion Tai 

Wrth i ni dynnu at ddiwedd y materion yn ymwneud â thai yn yr adolygiad deddfwriaethol, cynhaliwyd dau ddigwyddiad wyneb yn wyneb yn ne a gogledd Cymru i roi cyfle olaf i bobl a chanddynt brofiad byw o ddigartrefedd i drafod eu barn a’u syniadau.

Diolch o galon i bawb oedd yn bresennol. 

Gallwch ddarllen ein pedwerydd adroddiad yma.

Y Trydydd Papur i’r Panel Adolygu Arbenigwyr

Mynediad at dai.

Mae Llywodraeth Cymru’n ystyried newid y gyfraith i wella’r modd rydym yn atal digartrefedd ac yn ymateb iddo yng Nghymru – ac maent yn awyddus i glywed barn pobl a chanddynt brofiad o ddigartrefedd a’r rhai sydd wedi bod mewn perygl o ddigartrefedd.

Aethom ati i ddosbarthu arolwg a siarad gyda grwpiau o bobl sydd naill ai’n byw mewn llety dros dro neu a chanddynt brofiad o lety dros dro a chael mynediad at dai cymdeithasol. 

Diolch o galon i bawb a rannodd eu sylwadau a’u profiadau gyda ni.

Gallwch ddarllen ein trydydd adroddiad yma.

Yr Ail Bapur i’r Panel Adolygu Arbenigwyr

Angen blaenoriaethol, bwriadoldeb a chysylltiad lleol.

Mae Llywodraeth Cymru’n ystyried newid y gyfraith i wella’r modd rydym yn atal digartrefedd ac yn ymateb iddo yng Nghymru – ac maent yn awyddus i glywed barn pobl a chanddynt brofiad o ddigartrefedd a’r rhai sydd wedi bod mewn perygl o ddigartrefedd.

Aethom ati i ddosbarthu arolwg a siarad gyda nifer fechan o bobl oedd yn ddigartref ar y stryd a/neu oedd wedi wynebu heriau yng nghyd-destun cysylltiad lleol.

Diolch o galon i bob un o’r bobl wych a rannodd eu sylwadau a’u profiadau gyda ni.

Gallwch ddarllen ein hail adroddiad yma.

Y Papur Cyntaf ar gyfer y Panel Adolygu Arbenigol

Beth yw cynnwys y Papur?

Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried newid y gyfraith er mwyn gwella’r modd rydym yn atal ac yn ymateb i ddigartrefedd yng Nghymru – ac maent yn awyddus i glywed barn pobl a chanddynt brofiad o ddigartrefedd, a phobl sydd wedi bod mewn perygl o fod yn ddigartref.

Aethom ati i ddosbarthu arolwg a threfnu dau ddigwyddiad wyneb-yn-wyneb – un yng ngogledd Cymru a’r llall yn ne Cymru – er mwyn dod i ddeall eich profiadau chi ar sut i atal digartrefedd.

Diolch o galon i’r holl bobl anhygoel ddaeth i’n digwyddiadau neu a gymerodd amser i gwblhau’r arolwg.

Roedd eich profiadau a’ch barn mor graff, ac mae’n bleser gennym rannu’r adroddiad a anfonwyd at y Panel Adolygu Arbenigol gyda chi.

Darllenwch yr adroddiad

Sgwrs a Thaith o amgylch y Senedd

Rydym yn falch iawn o gyhoeddi ein bod wedi trefnu taith arall o amgylch Senedd Cymru ar gyfer pobl a chanddynt brofiad o ddigartrefedd neu o ddefnyddio gwasanaethau cymorth tai yng Nghymru. Bydd hyn yn digwydd ddydd Mawrth 12 Gorffennaf rhwng 11:30 a 14:30.

Mae hwn yn gyfle i bobl a chanddynt brofiad o fyw i gael taith bersonol o amgylch Senedd Cymru, lle mae ein gwleidyddion yn trafod, dadlau a phleidleisio ar faterion sy’n effeithio ar bob un ohonom – yn cynnwys tai, iechyd, addysg a gofal cymdeithasol. Byddwch hefyd yn dysgu sut y gallwch sicrhau bod eich llais yn cael ei glywed.

Fel rhan o’r daith, cewch gipolwg ar y Siambr, lle bydd aelod o staff y Senedd yn esbonio sut mae’r cyfan yn gweithio, yn cynnwys pa wleidyddion sy’n eistedd ble, a sut maen nhw’n pleidleisio ar ddeddfau Cymreig. Byddwch hefyd yn ymweld ag un o’r ystafelloedd pwyllgor, lle mae Gweinidogion a chyllidebau’n mynd trwy broses o graffu, a lle mae pobl o bob cwr o Gymru’n cyflwyno tystiolaeth a helpu i ddylanwadu ar bolisïau a deddfau.

Ar ddiwedd y daith byddwch yn derbyn tocynnau ar gyfer Cwestiynau’r Prif Weinidog, lle gallwch wylio nifer o wleidyddion y meinciau cefn a’r wrthblaid yn holi Mark Drakeford AS!

Bydd staff Cymorth Cymru yn cwrdd â chi y tu allan i’r Senedd, ac yn aros gyda chi drwy gydol y daith. Rydym hefyd yn hapus hefyd i groesawu eich gweithiwr cymorth i ddod gyda chi os byddai hynny’n gwneud i chi deimlo’n fwy cyfforddus – rhowch wybod i ni.

Dywedodd un person oedd eisoes wedi bod ar y daith, “Roedd y daith o amgylch y Senedd yn hynod ddiddorol, a dysgais sut y gall pobl a chanddynt brofiad o fyw gael cyfle i ymwneud â’r AS lleol a Llywodraeth Cymru. Roedd y staff a’r tywysydd yn gyfeillgar iawn, a’r adeilad yn gwbl hygyrch.”

I gofrestru ar gyfer y daith, cliciwch yma ac mae croeso i chi ebostio EBE@cymorthcymru.org.uk os oes gennych unrhyw gwestiynau neu am ragor o wybodaeth. Noder, os gwelwch yn dda: mae cyfyngiad ar y nifer all fynd ar y daith, a byddwn yn dilyn trefniant ‘cyntaf i’r felin’.

Blog: Cymorth yn Lansio Prosiect Newydd Arbenigwyr trwy Brofiad

Rwyf wrth fy modd yn cyhoeddi ein bod wedi lansio ein prosiect newydd, Arbenigwyr trwy Brofiad, yn swyddogol!

Heddiw, cynhaliwyd digwyddiad lansio ar-lein gyda Julie James, Gweinidog Llywodraeth Cymru, a Katie Dalton, Cyfarwyddwr Cymorth Cymru. Buom yn trafod sut y daeth y prosiect i fod, pwysigrwydd gwrando ar, a dysgu gan, bobl a chanddynt brofiad go iawn o ddigartrefedd, a pha gyfleoedd y byddwn yn eu cynnig.

Mae’r platfform hwn ar eich cyfer chi, fel arbenigwr, i rannu eich barn a’ch profiadau, ac i gymryd y cyfle i ddylanwadu ar bobl o Lywodraeth Cymru i sefydliadau ymgyrchu cymunedol.  

Mae digartrefedd yn golygu llawer mwy na dim ond tai, felly gallwch ddisgwyl cael trafodaethau am bopeth dan haul, o wasanaethau iechyd meddwl a chyfleoedd i’r rhai sy’n gadael y carchar, i’r wladwriaeth les a mynd i’r afael â stigma a gwahaniaethu.  

Mae’n holl bwysig fod y prosiect hwn yn gynhwysol, ac yn gallu cyrraedd at ddemograffig eang o bobl ym mhob cwr o Gymru. Mae Covid-19 wedi amlygu ein gallu i weithio ar-lein mewn modd mwy hygyrch, a’n nod yw sicrhau nad oes unrhyw beth yn eich rhwystro rhag cymryd rhan.

Rwyf bob amser yn barod i glywed eich syniadau a’ch adborth, ac yn hynod ddiolchgar i’r rhai hynny ohonoch sydd wedi cymryd rhan yn ein arolwg ac a ddaeth gyda mi ar y sgwrs a’r daith o’r Senedd.

Rwy’n edrych ymlaen yn fawr iawn at weithio gyda chi wrth i ni ddechrau cydweithredu ar y prosiect hwn o newid dilys, gwirioneddol.

Freya, Experts by Experience Officer

Arbenigwyr trwy Brofiad yn dylanwadu ar adroddiad y Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd

Mae adroddiad newydd yn amlinellu sut mae pobl a chanddynt brofiad o ddigartrefedd yn credu y dylai Llywodraeth Cymru fynd i’r afael â’r broblem hon yng Nghymru. Mae ‘Arbenigwyr trwy Brofiad: sut ddylen ni roi terfyn ar ddigartrefedd – gan bobl sydd wedi cael profiad ohono‘ wedi dylanwadu’n uniongyrchol ar adroddiad diweddaraf y Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd.

Ym mis Mehefin 2019, sefydlodd y Gweinidog dros Addysg a Llywodraeth Leol y Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd. Cylch gorchwyl y grŵp yw darparu argymhellion polisi i Lywodraeth Cymru ar y gweithredoedd a’r atebion sy’n angenrheidiol i roi terfyn ar ddigartrefedd yng Nghymru.

Yn Cymorth, rydym yn rhoi gwerth mawr ar wrando ar, a gweithredu ar, farn pobl a chanddynt brofiad o ddigartrefedd. Fel aelod o’r Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd, aethom ati i drefnu digwyddiadau ymgysylltu ym mis Chwefror 2020 fel bod modd i bobl drafod eu profiadau a rhannu eu syniadau ar sut y gallwn roi terfyn ar ddigartrefedd yng Nghymru.

Cynhaliwyd dau ddigwyddiad ym Mae Colwyn a Chaerdydd, gyda bron i 80 o bobl yn eu mynychu. Daethant â llawer iawn o arbenigedd i’r trafodaethau hyn, yn seiliedig ar eu profiadau eu hunain a chydag agwedd benderfynol tuag at wneud newidiadau. Strwythurwyd y ddogfen hon o amgylch y pynciau trafod o’r digwyddiadau hynny, gyda’r pwyntiau allweddol wedi eu crynhoi ochr yn ochr â dyfyniadau uniongyrchol gan y bobl oedd yn bresennol.

Cafodd y ddogfen ei hystyried gan y Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd, gan arwain at welliannau ac ychwanegiadau i’w hadroddiad a’u hargymhellion i’r Gweinidog. Ers hynny, mae’r Gweinidog wedi derbyn yr holl argymhellion mewn egwyddor.

Hoffem ddiolch o galon i bawb a ddaeth i’r digwyddiadau gan gyfrannu eu syniadau a’u profiadau i’r trafodaethau hyn.

Gallwch lawrlwytho’r adroddiad yn Gymraeg neu yn Saesneg.